1. כללי 

(א) אתר www.decor-ltd.co.il (להלן: "האתר") שפותח ומופעל ע"י א.י.דקור בע"מ, משמש  לרכישת מוצרים ושירותים על ידי ציבור הגולשים באינטרנט בישראל.
(ב) בכל מקום בתקנון זה בו משתמשים בלשון זכר, הכוונה גם לנקבה במשמע.
(ג) הוראות תקנון זה יחולו על כל שימוש ורכישה שיעשו על ידך באתר, ויהוו את הבסיס המשפטי לכל דיון בינך לבין א.י.דקור בע"מ עקב כך, הנך מתבקש לקרוא תקנון זה במלואו ובעיון.

גלישה באתר ו/או רכישת מוצר ו/או שירות המוצעים למכירה בו, מהווה את הסכמתך לקבל ולנהוג לפי התקנון, לכן אם אינך מסכים לתנאי מתנאיו הנך מתבקש לא לעשות כל שימוש באתר.


2. אודות המכירות 

(א) א.י.דקור בע"מ מאפשרת לך לרכוש מוצרים ושירותים שונים באמצעות האתר, בדרך נוחה, מהירה, קלה ובמחירים אטרקטיביים ממיטב היצרנים, היבואנים ונותני השירותים המובילים בענף העיצוב בישראל.
בעלי עסקים, יבואנים ונותני שירות (להלן: "מציגים") מציעים באתר מוצרים ושירותים למכירה בדרכים שונות.
(ב) עבור כל מוצר או שירות המוצע למכירה מוצג "דף מכירה" הכולל הסבר השירות או המוצר המוצע ומחירו.
(ג) במכירה  יוצגו מעבר לפרטים אודות המוצר או השרות המוצע למכירה וכל המחירים המוצגים בדף המכירה אינם כוללים מע"מ  כדין, אלא אם צוין מפורשות אחרת.
(ד) כדי לבצע הזמנה של מוצר או שירות יש תחילה לבחור את המוצר או השירות. יש להקליד פרטים בסיסיים כגון שם, כתובת, כתובת דואר אלקטרוני, מספר טלפון, ואז הופך המשתמש לחבר מועדון של החברה. כדי שההזמנה תבוצע במהירות וללא תקלות יש להקפיד על מסירת הפרטים הנכונים אחרת לא נוכל להבטיח את ביצוע ההזמנה.

ההזמנה תרשם במחשבי א.י.דקור בע"מ וניתן יהיה לראות את ההזמנה בקישור "כרטיס לקוח" שבאתר. כמו כן יישלח אישור בדואר אלקטרוני על ביצוע הפעולה.

(ה) חשוב להבהיר,הרשמה ל www.decor-ltd.co.il מהווה אישור מבצע הפעולה, להיכלל ברשימת לקוחות א.י.דקור בע"מ, אשר נמנים על תפוצת הדיוור הישיר של חברת א.י.דקור בע"מ

   יובהר ויודגש, משלוח הדואר האלקטרוני אינו מהווה ראיה על ביצוע פעולה ואינו מחייב את א.י.דקור בע"מ/או נותני השירותים. הרישום שנרשם במחשבי א.י.דקור בע"מ יהווה ראיה חלוטה לנכונות הפעולות. 
   חיוב מבצע הפעולה בגין עלות המוצר או השירות הנרכש על ידו, יתבצע באמצעות כרטיס האשראי, לאחר ביצוע הפעולה, בשיחה טלפונית.
דע: הגשת פרטים כוזבים הנה עבירה פלילית והעושה כן, צפוי להליכים משפטיים פליליים ואזרחיים.


3. שיטות המכירה 

(א) מכירה רגילה
(1) מכירה רגילה היא מכירה של מוצרים במחיר קבוע מראש עד גמר המלאי.
(2) הגולש בוחר מוצר (מומלץ לעיין בדף המכירה בטרם ביצוע הקניה) ומבצע את הקניה בהתאם להוראות באתר.
(3) במכירה רגילה רשאי הגולש לבחור ולמסור את פרטי כרטיס האשראי באמצעות הטלפון. לצורך כך עליו להשלים את הליך ולהמתין לנציג א.י.דקור בע"מ שיצור עמו קשר טלפוני. מכירה תחשב כהושלמה רק לאחר שנוצר קשר טלפוני בין נציג א.י.דקור בע"מ לבין הגולש, מסר הגולש את פרטיו וקיבל אישור הנציג כי המכירה הושלמה.

יובהר ויודגש, השלמת הליך מכירה באמצעות הטלפון כאמור, מותנה בכך שהמוצר המוצע למכירה יהא קיים במלאי החנות בעת השלמת הליך המכירה.
4. אספקת/הובלת המוצרים

(א) א.י.דקור בע"מ ידאגו לאספקת כל מוצר הנרכש על ידך באתר לספק לאזור המרכז הארץ בלבד (בתוספת תשלום), באזורים האחרים אספקה יתואם בהסכמת חברת א.י.דקור בע"מ
(ב)א.י.דקור בע"מ ו/או נותני השירותים לא יהיו אחראים לכל איחור או עיכוב באספקה ו/או לאי-אספקה שנגרם כתוצאה מכוח עליון ו/או מאירועים שאינם בשליטתם של א.י.דקור בע"מ ו/או נותני השירותים לרבות שביתות השבתות וכיוצ"ב.
(ג) באזורים המוגבלים לגישה מבחינה ביטחונית א.י.דקור בע"מ ו/או נותני השירותים יהיו רשאים להעמיד את המוצרים ללקוחות במקום סמוך מקובל, אשר יתואם עמם מראש.
(ד) התקנון של רשות הדואר לישראל [או של כל גוף אחר באמצעותו א.י.דקור בע"מ מבצעת את ההובלה והאספקה של המוצרים או השירותים] יחול על כל אספקה/הובלה של מוצר באמצעות האתר, ויחייב כל מציע.
(ה) זמני אספקת המוצרים/שירותים כפי שאלה מצוינים בדף המכירה כוללים רק את חישובם של ימי עסקים .(ימי א' עד ה', לא כולל ימי שישי, שבת, ערבי חג וימי חג) 

דע: בכל מקרה של בקשה לביטול עסקה לאחר שהמוצר נשלח זה מכבר, כפוף ביטול העסקה לכך שמבצע הפעולה יחזיר את הנכס באריזתו המקורית, שלם ו/או ללא פגיעה ו/או נזק ו/או פגם ו/או קלקול מכל מין וסוג שהוא למשרד א.י.דקור בע"מ


5. שירות לקוחות

ניתן להתקשר בכל שאלה לטל. 08-9153777  לקבלת פרטים נוספים על המוצרים והשירותים המוצעים באתר.

6. ביטול עסקה/מכירה

(א) מבצע פעולת הרכישה רשאי לבטל את העסקה בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א – 1981 (להלן: "חוק הגנת הצרכן")
(ב) לשם נוחיות המשתמש בלבד, להלן התנאים והדרך בא יכול מבצע הפעולה באתר לבטל את עסקת הרכישה שביצע:
o ברכישה של נכס - מיום עשיית העסקה ועד ארבעה עשר ימים מיום קבלת הנכס או מיום קבלת המסמך המכיל את הפרטים האמורים בסעיף קטן 14ג(ב) לחוק הגנת הצרכן, לפי המאוחר מביניהם;
o ברכישת שירות - בתוך ארבעה עשר ימים מיום עשיית העסקה, ובלבד שביטול כאמור ייעשה לפחות שני ימים, שאינם ימי מנוחה, קודם למועד שבו אמור השירות להינתן.
o ברכישת פריטים מסוימים, לא יוכל מבצע הפעולה לבטל את העסקה, הכל כאמור בסעיף 14ג(ד) לחוק הגנת הצרכן.
(ג) ביטול של עסקה יעשה בכתב באמצעות הפקס ו/או באמצעות הדואר האלקטרוני ישירות לאתר www.decor-ltd.co.il.

יובהר ויודגש: ביטול העסקה ע"י מבצע הפעולה כפוף לכך שמבצע הפעולה יחזיר את הנכס באריזתו המקורית, שלם ו/או ללא פגיעה ו/או נזק ו/או פגם ו/או קלקול מכל מין וסוג שהוא.

דע: לא ניתן להחזיר מוצרים לאחר שבוצעה להם הרכבה, אלא באישור מראש של א.י.דקור בע"מ.
(ד) אין בתוצאות הביטול כדי לגרוע מזכותו של בעל החנות לתבוע את נזקיו, בשל כך שערך הנכס פחת כתוצאה מהרעה משמעותית במצבו.
(ה) האמור בסעיף זה לא יחול על הטובין והשירותים הקבועים בסעיף 14ג (ד) לחוק הגנת הצרכן.
(ו) האמור בסעיף זה אינו בא להטיל על א.י.דקור בע"מ אחריות כ"עוסק" בהתאם לחוק הגנת הצרכן.
(ז) א.י.דקור בע"מ תהא רשאית לבטל עסקה ו/או מכירה כולה או חלקה:
(1) במקרה ונפלה בהצעה טעות קולמוס, בין אם במחיר המוצר ובין אם בתיאור המוצר
(2) במידה שלא תתקבלנה הצעות עבור המוצרים/ שירותים המוצעים למכירה
(3) אם יתגלה כי ארעה תקלה בתקשורת ו/או בעיה טכנית אחרת שמנעה ממשתמשים את היכולת להוסיף ולהשתתף במכירה באופן תקין
(4) במקרה של כוח עליון, פעולות מלחמה, איבה או טרור המונעים את המשך המכירה ביצועה או השתתפות במכירה באופן תקין

הודעה על ביטול המכירה תימסר לקונים בטלפון ו/או בכתב לכתובת אותה ציינו בעת ההרשמה למכירה.
(ח) אם לאחר סיום מכירה התגלה כי המוצר ו/או השרות אזל מהמלאי, א.י.דקור בע"מ ו/או נותני השירות לבטל את המכירה או השירות או להציע מוצר חלופי שווה ערך.

בוטלה מכירה כאמור א.י.דקור בע"מ ו/או נותני השירות ו/או מי מטעם לא יהיו אחראים ולא יישאו בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד שנגרם למשתמש או לצד שלישי לרבות אך לא רק נזק בגין רכישת המוצר ו/או השרות אצל צד שלישי במחיר גבוה יותר.

7. שונות

(א) רק לבתי המשפט באזור רמלה תהא הסמכות המקומית והעניינית לדון בכל מחלוקת הנוגעת לרכישת מוצר ו/או שירות באתר.
(ב) התקנון עודכן לאחרונה בתאריך 15.01.2015 וניתן לשינוי בכל עת ע"י א.י.דקור בע"מ, על פי שיקול דעתה הבלעדי.

קנייה מהנה 

 


קטגוריות

צור קשר

המוקד שלנו זמין 24/7

טלפון:089153777

התקשר לקו החם

Our location